Hai áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, diễn biến vô cùng khó lường

Hai áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, diễn biến vô cùng khó lường

Hai áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, diễn biến vô cùng khó lường