Bão số 3 mạnh thêm, giật cấp 12 hướng vào Quảng Ninh - Nam Định

Bão số 3 mạnh thêm, giật cấp 12 hướng vào Quảng Ninh - Nam Định

Bão số 3 mạnh thêm, giật cấp 12 hướng vào Quảng Ninh - Nam Định