Bão Phanfone tăng cấp mạnh mẽ, gió giật cấp 14 áp sát Biển Đông

Bão Phanfone tăng cấp mạnh mẽ, gió giật cấp 14 áp sát Biển Đông

Bão Phanfone tăng cấp mạnh mẽ, gió giật cấp 14 áp sát Biển Đông