Bão Nakri có thể vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa đêm 10/11

Bão Nakri có thể vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa đêm 10/11

Bão Nakri có thể vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa đêm 10/11