Bão NAKRI (bão số 6) có đường đi rất dị thường và vô cùng nguy hiểm!

Bão NAKRI (bão số 6) có đường đi rất dị thường và vô cùng nguy hiểm!

Bão NAKRI (bão số 6) có đường đi rất dị thường và vô cùng nguy hiểm!