Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển nhanh, sắp mạnh thành bão số 5

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển nhanh, sắp mạnh thành bão số 5

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển nhanh, sắp mạnh thành bão số 5